Reklamační podmínky

  • Prodávající poskytuje obecně záruku za jakost dodávaného zboží v délce 24 měsíců, přičemž u konkrétního výrobku může být záruka stanovena v technické a obchodní dokumentaci odlišně. Po dobu záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vad a prodloužení záruční doby o dobu, kdy byl vadný výrobek v reklamačním řízení. Výše uvedené platí pouze v případě vady, za kterou nese odpovědnost prodávající, nevztahuje se na vady způsobené např. vlivem zaplavení, bleskem, poškozením při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, neodborným zásahem do elektrické nebo mechanické části zařízení, přepětím, nevhodným umístěním nebo skladováním.
  • Prodávající odpovídá za množstevní vady, zjištěné kupujícím ihned po převzetí zboží. Kupující je povinen při osobním odběru zboží ihned po převzetí dodávky a přejímce zboží reklamovat tuto vadu u pracovníka prodávajícího. Při dodávce zboží prostřednictvím zasilatelské služby má kupující povinnost reklamovat takovou vadu u prodávajícího nejpozději do tří dnů od doručení zboží. Pokud nebudou zjevné vady reklamovány ihned po přejímce zboží, popř. do tří dnů od jeho doručení, právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
  • Vady vyplývající z originálního balení, lze u prodávajícího reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady rovněž zaniká.
  • Dodání menšího množství zboží, než bylo sjednáno, se nepovažuje za vadné plnění, ale za plnění částečné. Takové plnění je kupující povinen převzít a zaplatit za skutečně odebrané množství kupní cenu.
  • Při uplatnění reklamace je nutné, aby kupující předložil při reklamaci doklady o nákupu zboží, včetně reklamovaného zboží, popř. další doklady (technickou a obchodní dokumentaci).
  • Vracet lze pouze nepoužité zboží v originálním balení a příbalem
  • do 20-ti dnů je možné vrátit zboží v plné ceně, při vrácení mezi 21.-60. dnem od nákupu, bude ze zaplacené ceny odečteno 15%, po 60. dnu od zakoupení nebude poskytnuta vratka, zboží bude vzato pouze do komisního prodeje.
  • Za vrácené zboží bude částka vrácena při další fakturaci, částka se nevrací hotovostně, ani převodem, není-li domluveno jinak.
  • Vrácení či reklamace lze provést osobně na jakékoliv naší pobočce, nebo spedicí - je nutné přiložit popis závady a kontaktní údaje!